Facebook
Google+
Twitter


 

Nieuw speellandschap op gemeentelijk sportdomein

Geplaatst 6 apr. 2021 06:25 door Patrick Lansens

De nieuwe speeltorencombinatie op het gemeentelijk sportdomein is klaar. Het gaat om een investering van ruim 143 000 euro waar alle kinderen van Koekelare en de ruime omgeving gebruik kunnen van maken.

Burgemeester Patrick Lansens: “In het meerjarenprogramma 2020-25 hebben we ook de nodige aandacht voor onze jeugd, waaronder een vernieuwing van enkele speelpleinen. Het grootste project wat dat betreft is de vernieuwing van de grote speeltorencombinatie op het gemeentelijk sportdomein, sedert jaar en dag een blikvanger in de wijde regio. De combinatie van een groot speelplein met heel wat variatie en het grote terras van de cafetaria van de sporthal in de onmiddellijke omgeving vormt bij mooi weer een succesformule voor onze gezinnen met kinderen. We voorzagen 150 000 euro in het budget 2021 voor een volledig nieuwe combinatie. De opdracht werd na aanbesteding gegund aan de firma Eibe (Geel) voor 143 547 euro. De firma startte met de plaatsing op 15 maart en 2 weken later was alles klaar, zoals gevraagd tegen het paasverlof.”

De nieuwe speeltorencombinatie heeft 4 torens waarvan de grootste 7 meter telt. Er zijn 4 glijbanen aanwezig die onderling verbonden zijn via loop- en hangbruggen. Er werd ook een nieuwe kabelbaan, een carroussel en een stawip geplaatst.

Plannen voor vernieuwing Sterrestraat en zijstraten worden aan de inwoners voorgelegd

Geplaatst 27 mrt. 2021 08:53 door Patrick Lansens

Het voorontwerp voor de vernieuwing van de Sterrestraat en enkele kleinere zijstraten is al een geruime tijd klaar. De geplande informatie- en inspraakvergadering met de bewoners werd reeds verschillende keren opgeschoven. Vermits een fysieke bijeenkomst met een grote groep nog zeker tot de zomer uitgesloten is worden de plannen nu op een digitale manier voorgelegd aan de bevolking.


Burgemeester Patrick Lansens: “Normaal houden wij een infovergadering in onze cultuurzaal De Balluchon om de plannen uit de doeken te doen. De mensen krijgen dan ook de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Maar een fysieke bijeenkomst is momenteel niet mogelijk en dat zal nog minstens tot de zomer zo blijven. Wij zijn eigenlijk al meer dan een half jaar klaar met het voorontwerp en we kunnen nu niet langer meer afwachten. Er zijn belangrijke subsidiebedragen gekoppeld aan dit dossier en de procedure daarvoor is ver gevorderd. Vandaar dat we nu kiezen voor een digitale oplossing, met de voor- en nadelen die dat met zich meebrengt. Alle gezinnen die langs het traject wonen, dat zijn er circa 200, kregen daarover een brief in de bus met de nodige info. Natuurlijk kunnen ook andere geïnteresseerde inwoners een kijkje nemen.”

Via de link www.koekelare.be/rioleringsproject-sterrestraat kan men kennis nemen van de geplande werken. De burgemeester geeft in een eerste presentatie een inleiding en algemene toelichting. Daarnaast gaat een vertegenwoordiger van het studiebureau Jonckheere in 2 andere presentaties meer in detail. Wie na het bekijken van de 3 filmpjes nog vragen of opmerkingen heeft kan contact opnemen met Bart Inghelbrecht van de technische dienst of met schepen van openbare werken Dirk Ampoorter. Wie geen toegang heeft tot het internet kan bijstand vragen van een familielid of individueel en coronaproof een afspraak maken met de technische dienst van de gemeente.

Schepen van openbare werken Dirk Ampoorter: “Samen met Aquafin en Fluvius legt de gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Sterrestraat vanaf het kruispunt met de Nieuwstraat tot aan de Brugse Heirweg 19. Enkele zijstraten van de Sterrestraat met een verouderde riolering worden ook meegenomen: 2 zijtakken van de Sterrestraat, de Sterrewegel en het Hoogkwartier. We leggen na het uitvoeren van de rioleringswerken overal een nieuw wegdek, nieuwe voetpaden en nieuwe parkeerstroken aan. De nutsleidingen komen volledig ondergronds en er komt overal LED-verlichting. We zetten bewust ook in op extra groenstroken met het oog op een betere infiltratie van het oppervlaktewater en het vermijden van wateroverlast bij hevige regenval. Ook het Schoolplein, de parking gelegen tussen de Veldstraat en de Sterrestraat, wordt volledig vernieuwd.”

“Vermits dit project weerhouden werd door Aquafin wordt de vernieuwing van de Sterrestraat 100% gesubsidieerd, zowel voor de riolering als het wegdek en de voetpaden. Voor de werken in de zijstraten krijgen we de rioleringswerken betoelaagd en moeten we enkel de bovenbouw financieren. Dat maakt het financieel interessant voor de gemeente”, aldus nog burgemeester Lansens, tevens bevoegd voor de financiën.

Eventuele vragen, opmerkingen en bezorgdheden worden ingewacht tegen 30 april. Nadien wordt alles nog eens overlopen en besproken en wordt naar de fase van het definitief ontwerp gegaan. De vermoedelijke startdatum van de werken is begin 2023.

Nieuw speellandschap voor gemeentelijk sportdomein

Geplaatst 5 feb. 2021 05:40 door Patrick Lansens

Het schepencollege heeft de opdracht gegund voor een nieuwe speeltorencombinatie op het gemeentelijk sportdomein. Daarvoor is een budget voorzien van 150 000 euro in de begroting 2021. Tegen de paasvakantie zou het nieuwe speellandschap klaar moeten zijn. 
De grote speeltorencombinatie is een blikvanger op het gemeentelijk sportdomein en een aantrekkingspool voor heel wat kinderen uit de regio. Niet alleen tijdens de vakanties, bij goed weer strijken tal van scholen er neer met hun kinderen. Maar de bestaande combinatie dateert van 1998 en begint slijtage te vertonen. Veiligheid is natuurlijk primordiaal. Vandaar dat het complex binnenkort volledig vernieuwd wordt. De foto geeft een impressie van hoe de nieuwe combinatie eruit zal zien.Gemeente maakt nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op voor bijkomend woonaanbod

Geplaatst 21 dec. 2020 14:48 door Patrick Lansens

In de gemeenteraad van maandag 14 december wordt het ontwerp van nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Site Hovaerestraat’ goedgekeurd. Met dit RUP wenst de gemeente een bijkomende woonaanbod te creëren vlakbij de hoofdkern.

De provincie West-Vlaanderen gaf de gemeente Koekelare toelating via de zogenoemde ‘woonprogrammatie’ om in totaal 123 bijkomende woongelegenheden te voorzien. In het RUP ‘Nieuwenhove’ komen er daarvan 14. In het RUP ‘Site Hovaerestraat’ zijn er dat 45. In het voorjaar van 2021 volgt nog een nieuw RUP ‘Site Da Vinci’ waar nog eens 64 woongelegenheden voorzien worden. Voor alle duidelijkheid: deze woningen zullen gefaseerd op de markt gebracht worden, er zullen heel wat jaren over gaan. 

Burgemeester Patrick Lansens: “Het principe om een bijkomende woonwijk te maken op de gronden gelegen tussen de lintbebouwing van de Hovaerestraat en de wijk de Brakke Grond dateert al van 2005. Toen werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) eenparig goedgekeurd door de gemeenteraad. In het GRS werden 2 zones weerhouden die in aanmerking komen om toekomstgericht nieuwe verkavelingen te realiseren. Het gaat daarbij om landbouwgronden die een ‘insnijding’ maken in de bestaande woonzone van het Gewestplan.  Een basisprincipe van het Structuurplan Vlaanderen is immers om het wonen ‘te bundelen’ en resoluut te stoppen met nieuwe lintbebouwing, laat staan bijkomende woningen in het open landschap. Het nieuwe RUP dat nu voorligt geeft invulling aan één van de 2 zones die toen reeds weerhouden werden.”

Het RUP beslaat een oppervlakte van 3,7 ha. Afgerond 2,8 ha krijgt de bestemming ‘woonzone’ (inclusief wegen) en 0,9 ha groen- en parkzone. In de projectzone voor wonen kunnen ééngezinswoningen en zorgwoningen worden opgericht, zowel van het type open, halfopen of gesloten bebouwing. Het aantal bouwlagen is maximum 2, zoals alle woningen in het omliggende. De dakvorm is vrij (hellend of plat). Bij de huidige bouwaanvragen kiest men immers meer en meer voor een plat dak. De nieuwe woonzone kan op 2 plaatsen ontsloten worden naar de Hovaerestraat toe.

De parkzone (0,55 ha) sluit aan op het bestaande park van ca 1,1 ha dat grenst aan de wijk ‘De Brakke Grond’. Beide samen zullen een aaneengesloten park van 1,65 ha vormen. Voetgangers en fietsers zullen via het park de verbinding kunnen maken tussen beide wijken, doorgaand autoverkeer is niet mogelijk. De nieuwe parkzone kan ingericht worden met een speelpleintje, losse speelelementen, petanqueterreinen enz.

In de groenzone (0,37 ha) aan de andere kant van de nieuwe woonwijk zal een ruimte voor waterbeheersing voorzien worden, wellicht een bufferbekken, zodat het water van de nieuwe wijk vertraagd wordt afgevoerd naar de nabijgelegen Plaatsebeek toe.

Patrick Lansens: “Met het RUP ‘Site Hovaerestraat’ kiest het schepencollege voor een traditionele verkaveling van grondgebonden woningen met maximum 2 bouwlagen, volledig in harmonie met de aanpalende woonwijk en de andere bebouwing in het omliggende. Met het RUP ‘Site Da Vinci’ zullen we voor een niet-klassieke verkaveling gaan, zoals straks in het voorjaar van 2021 zal blijken.”

Het ontwerp van RUP gaat kort na nieuwjaar gedurende 2 maand in openbaar onderzoek. Gedurende die periode kunnen de inwoners eventueel opmerkingen maken, suggesties doen of bezwaren indienen. Na het openbaar onderzoek zal de GECORO de ingediende bezwaren behandelen en een advies uitbrengen aan het schepencollege. Het al dan niet gewijzigde plan wordt vervolgens definitief aangenomen door de gemeenteraad.

Scouts krijgen uitbreiding van hun lokaal

Geplaatst 21 dec. 2020 14:37 door Patrick Lansens

Naar aanleiding van de opmaak van het budget 2021 heeft het schepencollege beslist om in 2021 een bedrag vrij te maken voor de uitbreiding van het scoutslokaal. De scouts kampen door een sterk groeiend ledenaantal met plaatsgebrek.

In oktober 2009 werd een nieuwbouw in gebruik genomen naast de parking van het gemeentelijk sportcentrum met daarin lokalen voor de Koekelaarse scouts “De Navajo’s” en de KLJ. De scoutswerking kende sindsdien een sterk groeiende werking en het gebouw werd met de jaren te klein.

Burgemeester Patrick Lansens: “De Koekelaarse scouts kennen een sterk stijgend ledenaantal, wat natuurlijk positief is maar tot infrastructurele problemen leidt. In 2009 bij de opening van hun nieuwbouw telde de vereniging 105 leden, nu is dat gestegen naar 182, een toename met meer dan 70%. Bij goed weer is er ruimte zat voor tal van activiteiten op het gemeentelijk sportdomein, maar bij slecht weer zijn er problemen. Het college heeft nu beslist om het gebouw uit te breiden met een extra lokaal van ca 80 vierkante meter. Daarvoor is een bedrag voorzien van 160 000 € op het budget 2021.”

Jeugdschepen Jan Lievens: “Destijds werd een gemeentelijk RUP opgemaakt om de bouw van jeugdlokalen op het sportdomein mogelijk te maken. Binnen de perimeter van de zone waarin mag gebouwd worden hebben wij gelukkig nog een marge. De scouts krijgen een aanbouw aan hun bestaande gebouw, waar nu de houten berging staat die zij grotendeels met eigen inzet en middelen hebben gebouwd. Zij voorzien dan later zelf een nieuwe, ruimere berging naast de uitbreiding die nu voorzien wordt. Wij hopen begin volgend jaar de besprekingen te kunnen opstarten met de architect om het bouwdossier op te maken”.

De scouts zijn bijzonder tevreden dat er een oplossing komt voor hun huisvestingsprobleem. Sayana Degrande, eenheidsleider bij de scouts: “Wij hoopten al enkele jaren op extra ruimte om de vele kinderen op een verantwoorde manier te kunnen blijven opvangen. Wij zijn blij dat het gemeentebestuur een aanzienlijke som vrijmaakt hiervoor. Het zal onze werking gevoelig verbeteren.”

Uitbreiding concept fietsstraat in centrum Koekelare

Geplaatst 21 dec. 2020 14:29 door Patrick Lansens

De gemeenteraad heeft beslist dat ook de Brouwerijstraat en het stukje Zuidstraat gelegen tussen de Dorpsstraat en de Brouwerijstraat een fietsstraat worden.

Onze gemeente richtte in september 2019 voor het eerst 2 straten in als fietsstraat: de Dorpsstraat en het deel van de Sterrestraat tussen de Nieuwstraat en de Dorpsstraat. In een fietsstraat heeft de fietser voorrang op het gemotoriseerd verkeer. De auto’s moeten verplicht achter de fietser blijven en mogen niet voorbijsteken, de snelheid is er beperkt tot 30 km/u. De fietser heeft voorrang.

Burgemeester Patrick Lansens: “Wij zijn gestart met de 2 straten in ons centrum die het meest voor de hand lagen. Deze straten zijn smal, er is éénrichtingsverkeer van toepassing en je kan er in de praktijk moeilijk een fietser passeren, zeker in de Dorpsstraat. Er werd dan ook een groot draagvlak bij de autobestuurders verwacht en dat is ook zo gebleken. Wij ontvingen geen negatieve reacties op deze maatregel, door de fietsers werd dit positief onthaald”.

In de beleidsnota van de meerderheid is voorzien om het concept nog wat uit te breiden bij een positieve evaluatie. Op voorstel van het college besliste de gemeenteraad nu om ook de Brouwerijstraat en het deeltje Zuidstraat tussen de Brouwerijstraat en het kruispunt Dorpsstraat/Sterrestraat in te richten als fietsstraat. De nieuwe regeling treedt voor alle duidelijkheid pas in werking nadat de nodige signalisatie is aangebracht.

Als gevolg van deze beslissing wordt de voorrangsregel op het kruispunt Zuidstraat/Veldstraat aangepast. Nu geldt daar de voorrang van rechts. In de nieuwe regeling moet iedere bestuurder komende uit de Veldstraat stoppen, zodat fietsers in de fietsstraat altijd voorrang hebben.

Gemeente verkoopt 'Hof de Fontein'

Geplaatst 21 nov. 2020 02:12 door Patrick Lansens

De vroegere hoeve ‘Hof De Fontein’ langs de Belhuttebaan werd in 1979 aangekocht door de gemeente en fungeert sedertdien als gemeentelijk depot en opslagplaats voor de dienst openbare werken en de technische dienst. De gemeentelijke voertuigen, machines en gebruiksmaterieel staan in de vroegere stallingen van de hoeve, er is een werkplaats voor de gemeentelijke mekanieker en het erf dient als stapelplaats voor allerlei bouwkundige materialen en voorraden. Het vroegere woonhuis van de hoeve deed dienst als conciërgewoning en werd gehuurd door een werknemer van de dienst openbare werken. Van 1987 tot 1992 zetelde de gemeenteraad gedurende enkele jaren in de ‘beste kamer’ van de woning. Toen de restauratie van de Brouwerij klaar was verhuisden de zittingen naar de vroegere Brouwzaal.

Burgemeester Patrick Lansens: “Zelf heb ik nog 4 jaar de zittingen van de gemeenteraad meegemaakt op deze locatie. We kwamen samen in de vroegere leefruimte van een oude woning, nu bijna ondenkbaar. Voor de gemeenteraden hebben we al lang een nieuw onderkomen, maar sedert vorige maand zijn we nu ook gestart met de bouw van een nieuw onderkomen voor onze technische dienst in de KMO-zone, net naast het nieuwe recyclagepark. Er staat daar ook reeds een loods voor de groendienst. Alle ‘buitendiensten’ van de gemeente worden dus samengebracht in aangepaste functionele gebouwen in de ambachtelijke zone.”

Enkele jaren terug werd een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gemaakt om de site langs de Belhuttebaan een nieuwe bestemming te kunnen geven: die van een woonzone. De terreinen liggen immers niet alleen langs de Belhuttebaan maar palen ook aan de woonwijk Nieuwenhove. Het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan kreeg dan ook de passende benaming ‘RUP Nieuwenhove’.

Zoals in de beleidsnota van de meerderheid bepaald wordt de site voor het grootste deel (ca 3.000 m2) verkocht aan een projectontwikkelaar om er een woonproject te realiseren. Er kunnen maximaal 8 woningen gebouwd worden. Een kleiner deel (700 m2) wordt verkocht aan De Mandel, dat er 6 huurflats zal realiseren. Op die manier komt de gemeente weer wat dichter bij het Bindend Sociaal Objectief (BSO) dat opgelegd werd door de Vlaamse overheid.

Burgemeester Patrick Lansens: “De opbrengst van de verkoop komt goed van pas om de nieuwe site in de ambachtelijke zone deels te financieren. Die heeft een kostenplaatje van ruim 1,5 miljoen euro. De projectzone wordt openbaar verkocht via de Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. Iedere projectontwikkelaar kan meedingen. De instelprijs bedraagt 400.000 euro. Daarnaast ontvangen we natuurlijk ook nog een bedrag van de Mandel voor de aankoop van de deelzone waarop zij een project zullen realiseren".

Sociaal Huis wordt laagdrempeliger en toegankelijker

Geplaatst 21 nov. 2020 01:58 door Patrick Lansens

Op de afgelopen OCMW-raadszitting werd er beslist om het Sociaal Huis laagdrempeliger en toegankelijker te maken. Er heerst nog teveel taboe en inwoners durven te weinig de stap naar het Sociaal Huis te zetten. “Om aan dat euvel te verhelpen en om de transitie tot Sociaal Huis nog krachtdadiger door te zetten gaan we dus resoluut voor het aanpassen van de toegang en het onthaal van het Sociaal Huis”, aldus schepen van Sociale Zaken Stijn Ramboer (SP.A).

We zetten de make-over van de site in de Ichtegemstraat die ingezet werd in 2015 nu verder met volgende belangrijke stap in de transitie naar een opener, transparanter, toegankelijker en laagdrempeliger Sociaal Huis. “Deze uitdaging is broodnodig want nog te weinig mensen vinden de weg naar onze sociale voorzieningen. Wij hebben nochtans heel wat diensten ter beschikking voor diverse categorieën van mensen gaande van ouders, senioren, jongeren tot kwetsbaren toe en zijn ook op heel wat welzijnsvlakken actief, zoals onder andere gezondheid, opvoeding, en tal van andere, dit naast de klassieke hulpverlening aan mensen die het wat moeilijker hebben”, beklemtoont Ramboer.

Verbouwingswerken noodzakelijk

Om de gekende drempelvrees te verlagen en de toegankelijkheid te verhogen, zijn verbouwingswerken aan het Sociaal Huis in de Ichtegemstraat noodzakelijk. “De geplande verbouwingswerken aan het Sociaal Huis splitsen zich toe op drie deelaspecten”, klinkt het bij Ramboer. “Eerst en vooral de aanpassing van de toegang, ten tweede de aanpassing van de garage tot een ruimte voor het Huis van het Kind en multifunctionele kleine vergaderruimte en het voorzien van een nieuwe standplaats voor de wagen van de elektrische van maaltijddienst en het verhogen van het comfort voor de medewerkers ervan.”

“Momenteel moeten bezoekers eerst aanbellen tijdens de openingsuren en kan men na een automatische wachttijd de deur via een elektrisch slot openen. Dit is op geen enkele wijze gebruiksvriendelijk noch laagdrempelig”, benadrukt Stijn Ramboer. “De bedoeling van de verbouwing is een glazen sas te voorzien zodat de bestaande binnendeur open kan blijven staan gedurende de openingsuren. De bezoekers zullen via een automatische schuifdeur binnen kunnen treden zonder wachten. Ook door de toevoeging van deze glazen inkom zal de het gebouw toegankelijker en transparanter zijn en meer uitnodigen binnen te treden.”

“Tevens wordt de bestaande helling voor rolstoelgebruikers aangepast aan de juiste vereisten en zal er een automatische toegang mogelijk zijn via een glazen zijdeur. De toegang vooraan en achteraan het administratief gebouw worden ook voorzien van digitale sleutels zoals bij de meeste andere gemeentelijke gebouwen voor de personeelsleden zodat ook de beveiliging van het gebouw er op vooruitgaat. Tijdens de namiddagen, als er enkel op afspraak wordt gewerkt zal nog steeds de toegang kunnen gecontroleerd worden via videofonie zoals nu het geval is”, aldus Ramboer.

“Een tweede belangrijke aanpassing is de verbouwing van de garage tot multifunctioneel kleine vergaderruimte en ruimte voor het Huis van het Kind”, vervolgt Ramboer. “Door het aantrekken van een hoofd maatschappelijk werker is er geen kleine vergaderruimte meer beschikbaar, enkel nog de raadzaal. Dit blijkt in de praktijk zeer vervelend voor alle personeelsleden, maar ook voor externe diensten die bij ons ook soms een zitdag houden zoals bijvoorbeeld Wijkwerken Westhoek, De Opstap en Jeugdwelzijn… Ook is er een onthaalruimte nodig om de verdere stappen te kunnen zetten met ons Huis van het Kind in Koekelare. Tevens wordt een kleine bergruimte voorzien om een aantal zaken te kunnen opslaan die nu in de garage staan.”

“De huidige garagepoort wordt vervangen door een groot raam vooraan. Door het aanpassen van de garage komen wij het derde en laatste luik van de verbouwing. Achteraan het gebouw wordt een standplaats met carport voorzien voor de elektrische wagen van de maaltijddienst. Ook wordt de helling naar de keuken aangepast zodat de maaltijden ergonomischer binnen kunnen worden gebracht door de medewerkers. De overkapping zal er voor zorgen dat ook in regenweer de medewerker voldoende comfortabel zijn taak zal kunnen uitvoeren”, besluit schepen Ramboer overtuigend.

De architect voor dit project is Peter Seys uit Diksmuide. De werken worden geraamd op een 136.000 euro zonder BTW en ereloon.

Derde fase vernieuwing Tuinwijk afgerond

Geplaatst 11 nov. 2020 04:42 door Patrick Lansens

In 3 fasen gespreid over een totale uitvoeringstermijn van ca 7 jaar werden 25 verouderde woningen van De Mandel, die dateerden van eind de jaren ’60, gesloopt en vervangen door 32 nieuwe woningen met een hedendaagse architectuur. Het sociaal woonpatrimonium binnen onze gemeente werd daarmee grondig vernieuwd. Verouderde, slecht geïsoleerde woningen die allemaal hetzelfde monotone uitzicht hadden maakten plaats voor moderne woningen die aan alle huidige normen voldoen. De 10 nieuwe woningen van fase 3 behalen een E-peil rond de 30 en zijn dus heel energiezuinig voor de toekomstige huurders. Deze vernieuwing betekent een grondige opwaardering voor dit deel van De Mokker.

Op de foto een delegatie van het schepencollege, de architect en de directeur van De Mandel die ‘coronaproof’ kort ter plaatse kwamen.

NIEUWE BUSLIJNEN VERBINDEN EIND VOLGEND JAAR KOEKELARE MET TORHOUT, DIKSMUIDE EN OOSTENDE

Geplaatst 1 jul. 2020 05:57 door Patrick Lansens

Na vele jaren ijveren voor meer openbaar vervoer in Koekelare ziet het er met het goedkeuren van het nieuwe openbaar vervoersplan Westhoek eindelijk rooskleuriger uit.

Waar niemand na al die jaren nog in geloofde, komt er dus vanaf december 2021 nu toch nog: nieuwe lijnen naar Diksmuide, Torhout en Oostende. Nieuwe buslijnen zullen vanaf december 2021 Koekelare rechtstreeks met Torhout, Diksmuide en Oostende verbinden. Dat is een van de gevolgen van het nieuwe openbare vervoerplan van de regio Westhoek en betekent een serieuze verbetering voor de gemeente.

Koekelare is van oudsher al slecht bedeeld inzake openbaar busvervoer. Vroeger waren er nog regelmatiger verbindingen naar Diksmuide, Oostende en Brugge, maar die zijn sterk afgebouwd. Ook de belbussen rijden minder frequent. Zo zijn onze bewoners in een mobiliteitsarmoede terecht gekomen.

Koekelare drong in de vervoerregioraad Westhoek onder andere aan op een betere verbinding naar de kernen van Diksmuide, Torhout en Oostende. Er zijn heel wat vervoersnoden naar deze kleinstedelijke centra in de buurt. In Diksmuide hebben we verschillende scholen en een station, in Torhout hebben we naast die zaken ook nog een ziekenhuis… Een belangrijke verbinding dus, die eind volgend jaar dus wordt versterkt met een buslijn. Maar dat is niet alles. Ook aan de kleinere deelkernen (Bovekerke, Zande, Moere, De Mokker) werd gedacht. Zij zullen naast enkele reguliere lijnen via Vervoer op Maat, nieuwe mobipunten en een systeem van flexibele kleine bussen op hun bestemming kunnen raken.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit nieuwe plan in december 2020 zou uitgerold worden, maar doordat verschillende regio’s in Vlaanderen niet klaar waren en door de huidige coronacrisis wordt de startdatum opgeschoven naar december 2021.

Koekelare-Diksmuide en Koekelare-Torhout

De nieuwe busverbinding Diksmuide-Torhout zal via Beerst, Leke, De Mokker, Koekelare, Ichtegem en het ziekenhuis Torhout bereiken. Hij zal veertien keer per dag heen en weer rijden tussen Diksmuide en Torhout en dit zes dagen per week, dus ook op zaterdag. Dit opent perspectieven voor zowel de schoolgaande jeugd als voor de volwassenen die de wekelijkse marktdag of het ziekenhuis in Torhout willen bezoeken.

Koekelare - Oostende

Een andere oud zeer in Koekelare is het gebrek aan een verbinding met Oostende. Men plant een volledig nieuwe buslijn naar Oostende die Koekelare als start- en eindpunt heeft en die vervolgens Ichtegem centrum en Eernegem centrum aandoet. Deze nieuwe lijn zal elke dag en om het uur Koekelare met Oostende verbinden dus ook op zondag. Voorts zal de combinatie van deze nieuwe lijn 50 en huidige lijn 51 vanaf Eernegem-centrum een nieuw tracé krijgen en op een halfuursfrequentie rijden via Westkerke en Gistel naar Oostende. De reistijd Koekelare-Oostende blijft zo ruim onder het uur wat zeker niet slecht is, gerekend dat men vaak net na de Kromme Elleboog op de Torhoutsesteenweg al staat aan te schuiven met de wagen. Bovendien zal in Westkerke een gegarandeerde overstap mogelijk zijn op een snelle verbinding richting Brugge.

Vervoer op Maat

Het concept van basisbereikbaarheid houdt ook in dat alle haltes die niet op een reguliere buslijn liggen met het nieuwe plan komen te vervallen. Men mag de impact hiervan dus niet onderschatten. Om een performant openbaar vervoer te kunnen garanderen en zeker in onze landelijke regio komen er daarom wel mobipunten in alle deelgemeenten en een nieuwe, fijnmazige vervoerslaag naast de reguliere buslijnen: het Vervoer op Maat. Vervoer op Maat zal het vervoer garanderen tussen kleine kernen of van kernen naar reguliere buslijnen toe. Het zal er voor zorgen dat de middelen die er zijn echt worden ingezet waar reizigerspotentieel is. Bij al deze veranderingen zal je voor het eerst ook een reguliere bus kunnen nemen in Zande én Moere richting Gistel. Elke kern in Koekelare zijnde het centrum, Bovekerke, Zande en De Mokker krijgt dus volgend jaar een mobipunt. In het mobipunt Koekelare centrum is zelfs voorzien dat er twee deelwagens komen. Eén elektrische en één conventionele deelwagen.

1-10 of 104