Nieuws‎ > ‎

Beleidsnota en meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd

Geplaatst 6 jan. 2020 06:04 door Patrick Lansens   [ 6 apr. 2021 05:59 bijgewerkt ]

De gemeenteraad heeft op 16 december 2019 de beleidsnota en het nieuw financieel meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. In de beleidsnota staan alle geplande projecten en nieuwe initiatieven voor de komende 6 jaar opgesomd. In het financieel meerjarenplan wordt dit vertaald in cijfers, op basis van ramingen, en een concrete timing. Dit financieel meerjarenplan zal van jaar tot jaar verder verfijnd worden in een budget voor het daaropvolgende jaar. Het budget 2020 ligt inmiddels vast.

Op financieel vlak is het belangrijk te vermelden dat de belastingen (aanvullende personenbelasting, onroerende voorheffing en algemene gezinsbelasting) ongewijzigd blijven, voor het 19de jaar op rij al. Met deze tarieven scoren we onverminderd zeer goed, zoals een vergelijking met andere gemeenten in de regio meteen duidelijk zou maken. De gemeenteschuld blijft onverminderd zeer laag. Koekelare blijft een financieel kerngezonde gemeente.


De gemeenteraad heeft unaniem beslist een nieuwe heffing op leegstand in te voeren. Koekelare is de enige gemeente in West-Vlaanderen die dit nog niet eerder deed. Het doel van deze belasting is geenszins om inkomsten te genereren. Wel om eigenaars van leegstaande huizen ertoe aan te zetten hun woning op de markt te brengen. Men krijgt na opname in het leegstandsregister, dat in het voorjaar van 2020 wordt opgemaakt, nog een jaar de tijd om een einde te maken aan de leegstand.


Er werd een grondige evaluatie gemaakt van de huidige retributietarieven en de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Bepaalde tarieven, die zeer laag lagen, werden na vele jaren van status-quo verhoogd om de stijgende kosten enigszins te compenseren. Er komen ook 2 nieuwe retributies die alle gemeenten in de regio reeds jaren toepassen: voor het gebruik van het openbaar domein (kranen, containers, werfketen, …) en de aanvraag van een omgevingsvergunning. Er werd evenzeer een evaluatie gemaakt van alle gemeentelijke subsidies. Bepaalde subsidies werden afgeschaft ten voordele van nieuwe opties die genomen werden, andere werden behouden of in bepaalde gevallen zelfs verhoogd.


EXPLOITATIEBUDGET 2020

In het exploitatiebudget, zeg maar het budget voor het personeel en de gewone werking, worden in 2020 verschillende nieuwe initiatieven voorzien. Hieronder de voornaamste:

Er worden 2 bijkomende begeleiders aangeworven voor kinderopvang De Buidel om de opvang op een kwalitatieve manier te kunnen blijven garanderen. We maken werk van een klimaat- en energieloket. De milieudienst wordt uitgebreid met een halftijdse werkkracht om de vele nieuwe acties in het beleidsplan te kunnen opvolgen en de vragen van onze inwoners te kunnen beantwoorden. Er komt een extra medewerker met een technisch profiel voor de vele herstellingswerken aan het steeds maar groeiende patrimonium van de gemeente. Er komt een bijkomende halftijdse poetsvrouw voor het onderhoud van beide sporthallen. Het maaien van wegbermen met afvoeren van het maaisel wordt opgedreven. We nemen bijkomende inspanningen op vlak van ICT en automatisering: een postregistratiesysteem, een digitaal register begraafplaatsen, een badgesysteem en ouderportaal voor de kinderopvang. Er komt een nieuwe culturele zomeractiviteit in de zomer van 2020. We nemen deel aan het toeristisch project Feniks 2020. We voeren samen met INTER een ‘knelpuntenwandeling’ uit in de gemeente (oplijsten resterende ‘drempels’ voor andersvaliden). We starten een sensibilisatiecampagne om het restafvalcijfer te verlagen. We ondertekenen het burgemeestersconvenant 2030 (= inspanningen leveren om de CO2-uitstoot verder terug te dringen). We voeren – indien de klimatologische omstandigheden dit toelaten - een gevelscan uit van alle woningen in onze gemeente en geven hier feedback over aan onze inwoners. We organiseren in het voorjaar een grootschalige receptie voor alle inwoners naar aanleiding van de voltooiing van de werken aan het gemeentehuis. We organiseren een ‘buitenspeeldag’ voor onze kinderen. We starten in de Buidel met de opvang van kinderen die niet op de speelpleinwerking terecht kunnen tijdens het bouwverlof. We starten ook diverse nieuwe initiatieven op in het sociale domein, waaronder een intergemeentelijke preventiewerker gezondheid, de start van het Geïntegreerd Breed Onthaal en Eerstelijnszone, het behalen van het label pleegzorggemeente, …

 

INVESTERINGEN

In het meerjarenplan worden tal van nieuwe investeringen gepland, voor een totaal bruto bedrag van ruim 24 miljoen euro, waarvan 14,4 miljoen euro dient gefinancierd te worden door de gemeentekas. Er zijn diverse wegen- en rioleringsprojecten voorzien, de aanleg van nieuwe fietspaden, de grondige vernieuwing van de oudste sporthal, de bouw van een nieuwe site voor onze technische dienst, enkele restauratieprojecten van bouwkundig erfgoed, nieuwe woonprojecten, vernieuwing van diverse speelterreinen. Ze worden alle opgesomd in de reeds eerder geciteerde beleidsnota die u op de gemeentelijke website kunt aantreffen.

Hieronder geven we een overzicht van de voornaamste investeringen die voorzien zijn in 2020:

We bouwen een nieuwe site voor de technische dienst naast het recyclagepark (de bestaande site langs de Belhuttebaan wordt verkocht voor de realisatie van een woonproject). We vernieuwen verder onze landelijke wegen (Cattaerstraat, Gistelstraat, Venneweg, deel Zuidstraat, stukje Noordstraat, Leugenboomstraat). We hopen te starten met de restauratie van de vroegere ‘onderwijzerswoning’ in Bovekerke. We voeren enkele renovatiewerken uit aan onze sociale woningen. We plaatsen zonnepanelen op de nieuwe loods van de technische dienst, maar ook op de bestaande loods van de groendienst. Eén van de bestaande voertuigen dient vervangen en we kiezen voor een elektrische auto. Er wordt een labeltoestel om fietsen te markeren aangekocht. We werken het meerjarenplan ICT  uit, onder andere door de vernieuwing van ons PC-park. We plaatsen een boekenschuif aan de bibliotheek. Een 40-tal tafels van cultuurzaal De Balluchon worden vernieuwd. Zoals ieder jaar worden enkele muziekinstrumenten aangekocht voor de muziekacademie. We zetten de procedure in voor de herziening van de RUP’s voor ons centrum. De vernieuwing van enkele speeltoestellen op diverse speelpleintjes is voorzien. Er worden 10 go-carts en 10 peuterfietsjes voor kinderopvang De Buidel aangekocht. Er komt een fietsenstalling nabij De Buidel. We plaatsen nu ook AED-toestellen in iedere deelgemeente. We starten met de opmaak van het ontwerp voor de vernieuwing van de Sterrestraat en het Hoogkwartier.

Volgende ontwerpen, waarmee reeds gestart werd, zullen in 2020 verder uitgewerkt worden: de heraanleg van Oostmeetstraat/Catstraat/Lekestraat en de grondige renovatie van sporthal 1.


Wenst u meer info? Contacteer burgemeester Patrick Lansens of één van de schepenen.

Comments