Nieuws‎ > ‎

Budget 2015: meerderheid SP.A-N-VA zit volledig op schema en behoudt doelstellingen

Geplaatst 29 jan. 2015 05:54 door Patrick Lansens   [ 31 jan. 2015 07:23 bijgewerkt ]

Burgemeester Patrick Lansens stelde, in aanwezigheid van de andere leden van het schepencollege, het gemeentebudget voor volgend jaar voor. Dat budget 2015 ligt volledig binnen de krijtlijnen van de vorig jaar voorgestelde meerjarenplanning voor deze beleidsperiode.  De gemeentefinanciën blijven gezond. De schulduitgaven in het exploitatiebudget blijven uitzonderlijk laag op 4% van de totale uitgaven, de gemeente blijft daarmee koploper in de ganse regio. De belastingen en retributies kunnen  dan ook zonder probleem op hetzelfde peil gehouden worden.

 

In 2015 zijn voor een bedrag van 3.767.290 € investeringen gepland. Het leeuwenaandeel van dit bedrag gaat naar 2 grote projecten. Vooreerst de realisatie van een nieuw, veel ruimer recyclagepark met diftarsysteem in de nieuwe ambachtelijke zone en de bouw, op dezelfde site, van een nieuwe loods voor de gemeentelijke groendienst (1.500.000 €, subsidie OVAM 229.000 €). Het project werd inmiddels al aanbesteed en kan in het voorjaar van 2015 starten. Met een tweede belangrijke investering (1.450.000 €) wil het schepencollege nogmaals zorgen voor een aanbod aan betaalbare kavels voor jonge gezinnen. Er komen in 2015 twee  nieuwe verkavelingen, samen goed voor een 20-tal loten bouwgrond. De eerste verkaveling sluit aan op de wijk De Belofte, de tweede zal ontsloten worden via de Pottebezemstraat.

 

In 2015 wordt de Steenstraat vernieuwd in samenwerking met de buurgemeente Kortemark (40.000 €), krijgt de Tuinwijk nieuwe wegenis (betoelaagd door de VMSW, gemeentelijk aandeel 17.240 €) en zijn middelen voorzien voor de realisatie van een veiliger fietspad langs de Kortemarkstraat (90.000 € voor aankoop gronden). Recent werd een doorbraak bereikt in de onderhandelingen en werden verschillende akkoorden met de landbouwers afgesloten.

 

Schepen voor cultuur Jessy Salenbien krijgt de kredieten om de bibliotheek uitbreiding te geven op de Moutvloer (30.000 €) en om een zelfontleningssysteem (RFID) te installeren in de bibliotheek, waardoor het personeel meer tijd krijgt voor gerichte dienstverlening en individuele begeleiding (uitgave 45.000 €, 16.000 € subsidie van de Provincie).

 

Op voorstel van schepen van openbare werken Marc Devrome wordt een nieuwe vrachtwagen met kraan en containersysteem aangekocht (200.000 €).


De diensten van schepen voor milieu en groen Dirk Ampoorter mogen in 2015 geen pesticiden meer gebruiken voor de verdelging van onkruid. Er zal een toestel voor onkruidverdelging aangekocht worden (20.000 €). De sportschepen kan in 2015 een elektronisch scorebord plaatsen in sporthal 2 en het bestaande in sporthal 1 vervangen (12.500 €).

 

Schepen voor jeugd en feestelijkheden Carole Himpens kreeg middelen om de 3 gemeenschapszalen (Bovekerke, Zande en De Mokker) te voorzien van nieuw meubilair (27.000 €), voor een grondige onderhoudsbeurt van het speelplein op het sportcentrum (25.000 €) en voor het plaatsen van enkele bijkomende speeltoestellen nabij de nieuwe woningen in de Robrecht de Friesstraat.

 

In het gemeentehuis wordt een nieuwe centrale server geplaatst voor alle administratieve diensten van de gemeente (50.000 €). Het OCMW krijgt 50.000 € voor de sanering en het energiezuiniger maken van haar sociaal woonpatrimonium en 30.000 € voor de vernieuwing van haar 2 kleine wagens.

 

In het exploitatiebudget (7.553.695 € uitgaven voor personeel, werking, bijdragen aan andere besturen zoals OCMW, politie, brandweer en kerkfabrieken en subsidies) is extra geld uitgetrokken voor de vernieuwing van een deel van het dak van de gemeenschapszaal in Bovekerke (25.000 €), de vernieuwing van het dak van de voetbalkantine  van SV Koekelare (20.000 €), de vernieuwing van een deel van de gevelbekleding van de sociale woningen in de Dorpsstraat (15.000 €) en de aankoop van een softwarepakket voor het beheer van de sociale woningen van gemeente en OCMW (6.000 €).

 

De gemeente zal in 2015 vier grote projecten kunnen afronden die in 2014 opgestart en gebudgetteerd worden: de heraanleg van de Oostmeetstraat nadert zijn voltooiing en ook de nieuwe ambachtelijke zone is binnenkort een feit. Het fietspad langs de Moerestraat zal in het voorjaar van 2015 kunnen ingereden worden en de bouw van een collector voor de zuivering van het afvalwater van De Mokker zal ook klaar zijn tegen de lente van dit jaar.

Comments