Nieuws‎ > ‎

Gemeente maakt nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op voor bijkomend woonaanbod

Geplaatst 21 dec. 2020 14:48 door Patrick Lansens

In de gemeenteraad van maandag 14 december wordt het ontwerp van nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Site Hovaerestraat’ goedgekeurd. Met dit RUP wenst de gemeente een bijkomende woonaanbod te creëren vlakbij de hoofdkern.

De provincie West-Vlaanderen gaf de gemeente Koekelare toelating via de zogenoemde ‘woonprogrammatie’ om in totaal 123 bijkomende woongelegenheden te voorzien. In het RUP ‘Nieuwenhove’ komen er daarvan 14. In het RUP ‘Site Hovaerestraat’ zijn er dat 45. In het voorjaar van 2021 volgt nog een nieuw RUP ‘Site Da Vinci’ waar nog eens 64 woongelegenheden voorzien worden. Voor alle duidelijkheid: deze woningen zullen gefaseerd op de markt gebracht worden, er zullen heel wat jaren over gaan. 

Burgemeester Patrick Lansens: “Het principe om een bijkomende woonwijk te maken op de gronden gelegen tussen de lintbebouwing van de Hovaerestraat en de wijk de Brakke Grond dateert al van 2005. Toen werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) eenparig goedgekeurd door de gemeenteraad. In het GRS werden 2 zones weerhouden die in aanmerking komen om toekomstgericht nieuwe verkavelingen te realiseren. Het gaat daarbij om landbouwgronden die een ‘insnijding’ maken in de bestaande woonzone van het Gewestplan.  Een basisprincipe van het Structuurplan Vlaanderen is immers om het wonen ‘te bundelen’ en resoluut te stoppen met nieuwe lintbebouwing, laat staan bijkomende woningen in het open landschap. Het nieuwe RUP dat nu voorligt geeft invulling aan één van de 2 zones die toen reeds weerhouden werden.”

Het RUP beslaat een oppervlakte van 3,7 ha. Afgerond 2,8 ha krijgt de bestemming ‘woonzone’ (inclusief wegen) en 0,9 ha groen- en parkzone. In de projectzone voor wonen kunnen ééngezinswoningen en zorgwoningen worden opgericht, zowel van het type open, halfopen of gesloten bebouwing. Het aantal bouwlagen is maximum 2, zoals alle woningen in het omliggende. De dakvorm is vrij (hellend of plat). Bij de huidige bouwaanvragen kiest men immers meer en meer voor een plat dak. De nieuwe woonzone kan op 2 plaatsen ontsloten worden naar de Hovaerestraat toe.

De parkzone (0,55 ha) sluit aan op het bestaande park van ca 1,1 ha dat grenst aan de wijk ‘De Brakke Grond’. Beide samen zullen een aaneengesloten park van 1,65 ha vormen. Voetgangers en fietsers zullen via het park de verbinding kunnen maken tussen beide wijken, doorgaand autoverkeer is niet mogelijk. De nieuwe parkzone kan ingericht worden met een speelpleintje, losse speelelementen, petanqueterreinen enz.

In de groenzone (0,37 ha) aan de andere kant van de nieuwe woonwijk zal een ruimte voor waterbeheersing voorzien worden, wellicht een bufferbekken, zodat het water van de nieuwe wijk vertraagd wordt afgevoerd naar de nabijgelegen Plaatsebeek toe.

Patrick Lansens: “Met het RUP ‘Site Hovaerestraat’ kiest het schepencollege voor een traditionele verkaveling van grondgebonden woningen met maximum 2 bouwlagen, volledig in harmonie met de aanpalende woonwijk en de andere bebouwing in het omliggende. Met het RUP ‘Site Da Vinci’ zullen we voor een niet-klassieke verkaveling gaan, zoals straks in het voorjaar van 2021 zal blijken.”

Het ontwerp van RUP gaat kort na nieuwjaar gedurende 2 maand in openbaar onderzoek. Gedurende die periode kunnen de inwoners eventueel opmerkingen maken, suggesties doen of bezwaren indienen. Na het openbaar onderzoek zal de GECORO de ingediende bezwaren behandelen en een advies uitbrengen aan het schepencollege. Het al dan niet gewijzigde plan wordt vervolgens definitief aangenomen door de gemeenteraad.

Comments