Nieuws‎ > ‎

Gemeente zet stappen voor op termijn 123 bijkomende woongelegenheden

Geplaatst 13 jan. 2018 06:06 door Patrick Lansens

Na 25 jaar krijgt Koekelare nog eens de toestemming van de hogere overheid om bijkomende woonzone te creëren. De gronden die daarvoor in aanmerking komen dienen wel aan strikte voorwaarden te voldoen. In de praktijk komen maar 3 zones in aanmerking die aansluiten bij de kern van de hoofdgemeente.

Op voorstel van burgemeester Patrick Lansens besliste de gemeenteraad unaniem om het proces in gang te zetten voor een gedeeltelijke reconversie van de site van de gemeenschapsscholen in de Moerestraat en een herbestemming van de landbouwgronden gelegen tussen de Hovaerestraat en de wijken Zurelande en de Brakke Grond. 

Er worden 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) opgemaakt om op termijn meer dan 120 bijkomende woongelegenheden te kunnen bouwen verspreid over deze 2 sites. Deze woningen zullen natuurlijk niet in één klap op de markt komen, maar wel gefaseerd over heel wat jaren. Op de site van het Da Vinci atheneum gaat het om een zone van 3,6 ha, deels bebouwd met klaslokalen die al jaren staan te verkommeren en deels waar de vroegere sportvelden lagen. Een deel van de 3,6 ha zal toekomstgericht behouden blijven als zone voor openbaar nut (dus niet als woonzone), een deel zal ingevuld worden met woningen en appartementen. Er zal daarbij aandacht zijn voor een kwaliteitsvolle inrichting van de nieuwe publieke ruimte. De scholengroep en het centraal bestuur in Brussel zijn vragende partij voor deze herbestemming.

Burgemeester Patrick Lansens: “Voor een kleine gemeente als Koekelare betreft het een heel belangrijke operatie. Op termijn kunnen we er 300 tot 400 nieuwe inwoners bij krijgen waardoor we de kaap van 9.000 inwoners vlot zullen overschrijden. Meer inwoners binnen dezelfde gemeentegrenzen betekent meer inkomsten want iedereen draagt bij via onroerende voorheffing of personenbelasting. We krijgen dus meer fiscale draagkracht en dat betekent dat we beter gewapend zullen zijn om nieuwe uitdagingen te lijf te gaan.”

Het cijfer 123 komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een quotum toegekend door de provinciale overheid op basis van concrete becijferingen rekening houdende met onder andere geboortecijfer, nieuwe inwoners, gezinsverdunning en reserve aan bouwgronden die er nu nog is in Koekelare.

De bijkomende woningen zijn nog niet voor morgen. De opmaak van de 2 RUP’s zal anderhalf tot twee jaar in beslag nemen. Pas dan kunnen de gronden bouwrijp gemaakt worden door de aanleg van de nodige infrastructuur. Concrete tastbare resultaten op het terrein zullen er dus pas ten vroegste zijn binnen 4 jaar en zijn ook nog sterk afhankelijk van de onderhandelingen over de verwerving van de gronden. Het is ook nog lang niet duidelijk wie de verschillende deelprojecten zal realiseren, de gemeente of een private projectontwikkelaar.

Comments